Cenik storitev

Glasbena šola po 83. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določi prispevek za materialne stroške glasbenega izobraževanja, za katere lokalna skupnost ne zagotavlja sredstev.
S prispevkom staršev – šolnino šola krije del materialnih stroškov, učne pripomočke, potrošni material za izvedbo pouka in druge materialne stroške, ki so vezani na izobraževanje.

Šolnina znaša letno:
instrument in nauk o glasbi ali solfeggio - 280,00 €
2 instrumenta in nauk o glasbi ali solfeggio - 420,00 €
instrument, nauk o glasbi in plesna pripravnica - 350,00 €
balet - 280,00 €
instrument, nauk o glasbi ali solfeggio in balet - 420,00 €
glasbena in plesna pripravnica - 280,00 €
1 instrument - 210,00 €
samo nauk o glasbi - 180,00 €
glasbena pripravnica - 180,00 €
plesna pripravnica - 180,00 €

Šolnina je razdeljena na devet obrokov, ki jih plačujejo starši mesečno od septembra 2022 do vključno maja 2023 ne glede na odsotnost učenca.

Šolnino lahko starši, če želijo, poravnajo tudi v enem ali dveh obrokih. V tem primeru morajo računovodstvu šole to ob začetku šol. leta pisno sporočiti.

Izpolnjene položnice prejmejo starši učencev po navadni pošti ali po e-pošti.

Izposoja za instrument znaša 9,00 € mesečno.

Vpisnina se plača ob vpisu in znaša 10,00 €.

Starši ali skrbniki se ob vpisu otroka v glasbeno šolo obvežejo, da bodo redno in sproti izpolnjevali vse finančne obveznosti do šole.
Po sklepu Sveta zavoda glasbene šole je šolnina za vsakega drugega oz. naslednjega otroka iz iste družine v polovičnem znesku.

Po sklepu Sveta zavoda GŠ Lendava velja od 29.9.2022 sledeči cenik za najem šolskih prostorov in instrumentov ter inventarja:

Klavir Yamaha v šolski dvorani - 25,00 €/ura
Dvorana - 10,00 €/ura

Po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1 smo oproščeni obračuna DDV.

 

 

PREDSTAVITEV