Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv: Glasbena šola Lendava – Zeneiskola Lendva
Naslov: Glavna ulica 70
Pošta: 9220 Lendava
Telefon:  (02) 577 2060 - ravnateljica, (02) 577 2061 - računovodstvo, (02) 577 2062 - poslovni sekretariat
Faks: (02) 577 2064
E-pošta: gs.lendava@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba: Eva Bažika Orban, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 01. 05. 2012
Datum zadnje spremembe kataloga: 12. 09. 2023
Dostopnost kataloga: Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletu in v fizični obliki na sedežu Glasbene šole Lendava – Zeneiskola Lendva, Glavna ulica 70, 9220 Lendava

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovno glasbeno izobraževanje
Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnateljica, strokovni organi, svet staršev
2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Eva Bažika Orban
Naslov: Glavna ulica 70, 9220 Lendava
Telefon: (02) 577 2060
E-pošta: ravnatelj@g-lendava.ms.mss.edus.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi in interni akti zavoda:

* Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Lendava - Zeneiskola Lendva;

* Pravila Glasbene šole Lendava - Zeneiskola Lendva;

* Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest  (z opisi del in nalog delovnih mest);

* Akt o shranjevanju dokumentacije v zavodu;

* Pravilnik o osnovah in merilih za določanje delovne uspešnosti zaposlenih (z obrazcem  ocena delavca);

* Pravilnik o varstvu osebnih podatkov;

* Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda;

* Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe popisa, odločbo o imenovanju članov popisne komisije);

* Hišni red zavoda;

* Požarni red;

* Izjava o varnosti z oceno tveganja;

* Pravilnik o zdravstvenem varstvu delavcev;

* Pravilnik o računovodstvu;

* Poslovnik sveta zavoda;

* Poslovnik sveta staršev;

* Pravilnik o tržni dejavnosti;

* Pravilnik o udeležbi učencev Glasbene šole Lendava - Zeneiskola Lendva na tekmovanjih;

* Pravilnik o izposoji instrumentov v Glasbeni šoli Lendava - Zeneiskola Lendva;

* Pravilnik o prispevkih za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja;

 

Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):
* Zakon o zavodih;
* Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
* Kolektivna pogodba za javni sektor;
* Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;
* Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
* Zakon o javnih uslužbencih;
* Zakon o delovnih razmerjih;
* Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
* Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov;
* Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;
* Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede;
* Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
* Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
* Zakon o varstvu osebnih podatkov;
* Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
* Zakon o splošnem upravnem postopku;
* Zakon o javnem naročanju;
* Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije;
* Zakon o računovodstvu;
* Zakon o šolski inšpekciji;

Šola:
* Zakon o glasbenih šolah,
* Zakon o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah,
* Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole,
* Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole;
* Pravilnik o publikaciji v glasbeni šoli,
* Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah,
* Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah;
* Pravilnik o normativih in standardih v glasbenih šolah;
* Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jih morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah,
* Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah,

Zakonodaja dostopna na: Register predpisov Republike Slovenije

Predpisi EU:
Zakonodaja dostopna na: Povezava na evropski register predpisov

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: Zavod ni predlagatelj predpisov
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt zavoda (LDN), Letno poročilo zavoda, Finančni načrt zavoda, Predmetnik in učni načrt
2.f Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:
Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2 – portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila
Razpisi delovnih mest
2.h Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: Evidenca o izdanih javnih listinah
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: Notranji pravni akti šole, Seznam učencev šole, Seznam zaposlenih na šoli
2.j Druge informacije javnega značaja
Šolski koledar, Šolska publikacija, Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Večina informacij je dostopna na spletu ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne vsak delovnik na sedežu zavoda po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja. Informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli.
Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti
Formalna zahteva:
- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov.
Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

4. STROŠKOVNIK
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za glasbeno šolo stroški, jih organ prosilcu zaračuna na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05)

5.SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam informacij:
- o pogojih za vpis v glasbeno šolo
- o opravljanju izrednih izpitov
- o višini prispevka staršev za izobraževanje otrok

GLASBENA ŠOLA LENDAVA